רח' המוסכים 5, ירושלים. מיקוד 9342018 | ת"ד 8275 מיקוד 9108201 טל: 6784343 - 02, פקס: 6782021 – 02  דוא"ל: gabai-ag@zahav.net.il

 

5 Hamusachim St., P.O.B 8275, Jerusalem 9108201  Tel: 02-6784343 Fax: 02-6782021  E-mail: gabai-ag@zahav.net.il