רח' המוסכים 5, ירושלים. מיקוד 9342018

ת.ד. 52014 מיקוד 9152001

 טל: 6784343 - 02,

פקס: 6782021 – 02

 דוא"ל: gabai-ag@zahav.net.il

 

5 Hamusachim St., P.O.B. 52014 JERUSALEM 9152001  Tel: 02-6784343 Fax: 02-6782021

E-mail: gabai-ag@zahav.net.il